Ochrona danych osobowych

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

Administratorem danych osobowych jest:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie,
ul. Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn,
NIP 7392721317,
REGON 510618113,
e-mail: sekretariat@zso3.olsztyn.eu
tel. 89 542-90-15.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

 1. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

 2. budowania pozytywnego wizerunku placówki, prowadzenia strony internetowej,

 3. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe,

 4. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej procesu nauczania.

 1. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

 2. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie.

 3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

 4. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

 5. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

  • 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego;

  • do czasu odwołania zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku;

  • do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej;

  • zgodnie z obowiązującymi w placówce przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji niearchiwalnej.

 6. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje inspektor ochrony danych:

Tomasz Trzciałkowski
tel. +48 511 793 443
https://idpo.pl/zso3/
e-mail: kontakt@idpo.pl

Skip to content