Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie, ul. Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie, ul. Wańkowicza 1, 10-684 Olsztyn.

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-22.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych(sprzed dnia wprowadzenia ustawy),
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30,  zaktualizowano 22.02.2021 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Romejko , romejko.tomasz@zso3.olsztyn.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 542 90 15 wew. 221. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie, ul. Wańkowicza 1, w swojej lokalizacji mieści placówki znajduje się w tym samym budynku:
1. Przedszkola Miejskiego nr 8 w Olsztynie ,
2. Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena,
3. IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi.

Do budynku prowadzą 3 wejścia od ul. Wańkowicza wejście główne i wejście do szatni oraz wejście do szatni od strony integracji. Dla gości przeznaczone jest wejście główne.

Do wejścia głównego i do szatni prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego oraz wejścia od strony integracji znajdują się podjazdy dla wózków.

Dyżurka znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego oraz po lewej stronie wejścia do szatni.
Szkoła nie posiada barier architektonicznych i jest w pełni przystosowana do osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach.
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie kondygnacje budynku. W budynku znajduje się winda kursująca od szatni do drugiego piętra.
Na korytarzach nie ma progów, na ścianach znajdują się poręcze.
Na każdym piętrze znajdują się toalety przystosowane do osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 

Do pobrania 

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Skip to content