STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 W OLSZTYNIE

Olsztyn, listopad 2017 r.

 

Spis treści

 

ROZDZIAŁ I         Postanowienia ogólne ………………………………………………………………………….str. 3

ROZDZIAŁ II       Informacje o Zespole……………………………………………………..……………….str. 5

ROZDZIAŁ III      Cele i zadania Zespołu ………………………………………………………………………. str. 10

ROZDZIAŁ IV      Organy Zespołu ……………………………………………………………………………… ..str. 30

ROZDZIAŁ V       Zasady współdziałania organów Zespołu oraz sposoby

rozwiązywania sporów między nimi……………………………….……….………str. 37

ROZDZIAŁ VI      Organizacja wewnętrzna Zespołu…… ………………………………………………….str. 38

ROZDZIAŁ VII     Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu……………………………………………….str. 49

ROZDZIAŁ VIII     Praktyki pedagogiczne i wolontariat…………………………………………………….str. 59

ROZDZIAŁ IX       Zasady oceniania ………………………………..………………………………………str. 60

ROZDZIAŁ X         Uczniowie Zespołu …………………………………………………………………………..str. 60

ROZDZIAŁ XI        Rozpatrywanie skarg i wniosków  ………………………………………………………str. 71

ROZDZIAŁ XII      Postanowienia końcowe ……………………………………………………………………. str. 73

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1

 

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie zwany dalej „Zespołem” został utworzony na podstawie uchwały Nr XXXV/403/97 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie, Uchwały Nr XIII/146/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 23 czerwca 1999 r., Uchwały Nr XXVII/506/2000 Rady Miejskiej
  w Olsztynie z  dnia 26 kwietnia 2000 r. oraz Uchwały Nr LVIII/865/2002 Rady Miasta Olsztyna z dnia  30 stycznia 2002r.
 2. W skład Zespołu wchodzą:
  • Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. Hansa Christiana Andersena, zwana dalej „szkołą podstawową”,
  • IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi, zwane dalej „liceum”, w którego strukturze funkcjonują oddziały gimnazjalne Gimnazjum Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi,
  • Przedszkole Miejskie Nr 8 w Olsztynie, zwane dalej „przedszkolem”.
 3. Siedzibą Zespołu jest budynek przy ul. Wańkowicza 1 w Olsztynie.
 4. Organem prowadzącym dla Zespołu jest Miasto Olsztyn (adres: Pl. Jana Pawła II 1,10-101 Olsztyn).
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko–Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.
 6. Ustalona nazwa Zespołu używana jest w pełnym brzmieniu: „Zespół Szkół Ogólnokształcących
  Nr 3 w Olsztynie”.
 7. Szkoła podstawowa używa nazwy: „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie Szkoła
  Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena”.
 8. Liceum Ogólnokształcące używa nazwy: „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie
  IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi”.
 9. Na pieczęciach urzędowych Zespołu stosowana jest nazwa: „ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 W OLSZTYNIE”.
 10. Na pieczęciach urzędowych poszczególnych szkół i przedszkola wchodzących w skład Zespołu stosowane są nazwy:
  • „SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. H. CH. ANDERSENA W OLSZTYNIE”,
  • „GIMNAZJUM NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OLSZTYNIE”,
  • „IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
   W  OLSZTYNIE”,
  • „PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 W OLSZTYNIE”.
 11. Na pieczęci Zespołu stosowana jest nazwa „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 10-684 Olsztyn
  Wańkowicza 1 REGON: 510618113; tel. 5429015”, a w przypadku szkół i przedszkola wchodzących w skład Zespołu:
 • „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena 10-684 Olsztyn, ul. M. Wańkowicza 1 tel. 89 542 90 15”,
 • „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 Gimnazjum Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi
  10-684 Olsztyn, M. Wańkowicza 1 tel. 89 542 90 15”,
 • „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi 10-684 Olsztyn, ul. M. Wańkowicza 1 tel. (89) 542 93 68 REGON 519459219 ”,
 • „Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 Przedszkole Miejskie Nr 8 10-684 Olsztyn,
  M. Wańkowicza 1 tel. 89 542 90 15 REGON 510618113”.
 1. Ilekroć w dalszych rozdziałach jest mowa bez bliższego określenia o:
 • ustawie – Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59),
 • ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.)
 • Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie,
 • Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie,
 • Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3
  w Olsztynie,
 • Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim i Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć
  organy działające w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie,
 • dzieciach, uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć dzieci i uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,
 • wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej
 • powierzono jeden z oddziałów w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

INFORMACJE O ZESPOLE

§ 2

Zespół działa na podstawie aktu o jego utworzeniu oraz:

 • Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.),
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.),
 • przepisów wykonawczych do ustaw, o których mowa w pkt 2 – 5,
 • Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada
  1989 r. ( Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.),
 • niniejszego Statutu.

§ 3

 

 1. Zespół funkcjonuje na podstawie wewnętrznych uregulowań prawnych:
  • Statutu,
  • Regulaminu Rady Pedagogicznej,
  • Regulaminu Rady Rodziców,
  • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
  • Regulaminu organizacyjnego,
  • Regulaminu pracy,
  • Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych,
  • Regulaminu przyznawania nagród,
  • Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • innych wewnętrznych regulaminów szczegółowych.
 2. Organizację pracy Zespołu, przedszkola i szkół tworzących Zespół oraz szczegółowe zasady edukacji, wychowania i opieki określają następujące dokumenty:
 • arkusz organizacji pracy Zespołu na kolejny rok szkolny wraz ze szkolnymi planami nauczania oraz jego aneksy,
 • przydział czynności nauczycieli w poszczególnych oddziałach i szkołach Zespołu,
 • plany pracy poszczególnych szkół i przedszkola,
 • tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, specjalistycznych i dodatkowych,
 • Program wychowawczo – profilaktyczny,
 • plan nadzoru pedagogicznego (m.in. plan ewaluacji wewnętrznej, plan monitorowania wybranych obszarów pracy szkoły),
 • plan doskonalenia nauczycieli,
 • plan pracy pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego, nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne, bibliotekarza, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawców klas, Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania,
 • szkolny i przedszkolny zestaw programów nauczania,
 • szkolny i przedszkolny zestaw podręczników,
 • kalendarz organizacji roku szkolnego oraz sporządzane na podstawie kalendarza szczegółowe harmonogramy,
 • plan dyżurów nauczycieli w budynku szkoły i jego otoczeniu,
 • program poprawy efektywności kształcenia i wychowania, plan ewaluacji wewnętrznej,
 • przydział czynności dodatkowych na kolejny rok szkolny dla nauczycieli szkół i przedszkola,
 • plan uroczystości w Zespole,
 • plan pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 • indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • koncepcja pracy przedszkola,
 • miesięczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola,
 • plany pracy indywidualnej,
 • inne dokumenty wynikające z bieżących potrzeb przedszkola, szkoły.

 

 • 4

 

 1. Zespół jest jednostką budżetową finansowaną ze środków budżetu miasta Olsztyn wg zasad określonych
  w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1311).
 2. W Zespole utworzony jest rachunek dochodów własnych posiadający odrębny rachunek bankowy.

§ 5

 

 1. W Zespole funkcjonują: sale dydaktyczne, sale gimnastyczne, boisko wielofunkcyjne „Moje boisko –
  Orlik 2012”, siłownia, strzelnica, biblioteka, czytelnia, pracownie komputerowe, gabinet pielęgniarki,
  gabinet stomatologiczny, zaplecze kuchenne, stołówka, świetlica, gabinety logopedyczne, sale
  rewalidacyjne, gabinety psychologów, gabinety pedagogów, sekretariaty, gabinet dyrektora i gabinety
  wicedyrektorów, księgowość, szatnie i inne.
 2. Zasady korzystania z wyżej wymienionych pomieszczeń szkolnych określone są w odrębnych
 3. Szczegółową organizację pracowni szkolnych w szkole podstawowej oraz liceum ogólnokształcącym regulują statuty tych szkół.

§ 6

 

Umożliwiając realizację obowiązku szkolnego, szkoły wchodzące w skład Zespołu:

 • zapewniają bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
 • przeprowadzają rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
 • zatrudniają nauczycieli i innych pracowników posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
 • realizują programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego,
 • realizują ramowy plan nauczania,
 • rozpoczynają i kończą zajęcia dydaktyczne z uwzględnieniem przerw i ferii, zgodnie z przepisami
  w sprawie organizacji roku szkolnego;
 • realizują zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zgodnie z przepisami.
 •   7
 1. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi w:
 • przedszkolu – 4 lata,
 • szkole podstawowej – 8 lat,
 1. a) etap I edukacyjny – kl. I-III – edukacja wczesnoszkolna,
 2. b) etap II edukacyjny – kl. IV-VIII – nauczanie przedmiotowe, blokowe oraz ścieżki edukacyjne,
 • liceum ogólnokształcącym – 3 lata.
 1. W szkole podstawowej prowadzone są:
 • oddziały przedszkolne dla dzieci 5-6–letnich, w tym integracyjne,
 • oddziały ogólnodostępne, w tym integracyjne,
 • świetlica.
 1. W liceum ogólnokształcącym prowadzone są oddziały ogólnodostępne, w tym integracyjne oraz oddziały gimnazjalne Gimnazjum Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie.
 2. Dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z oddziałów gimnazjalnych, o których mowa w ust. 3, oraz oddziałów szkoły podstawowej prowadzona jest dodatkowo świetlica integracyjna.
 3. Zasady tworzenia i funkcjonowania oddziałów integracyjnych określają odrębne przepisy.
 4. W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, aby umożliwić uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości w szkołach wchodzących w skład Zespołu mogą być zatrudniani nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pedagodzy, psycholodzy, logopedzi.
 5. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym:
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;
 • zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach wykonawczych do ustawy – Prawo oświatowe;
 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;
 • integrację ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;
 • przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
 • 8
 1. Zasady i tryb postępowania w sprawie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki określają odrębne przepisy.
 2. Na zasadach określonych w ustawie – Prawo oświatowe Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.
 3. Na zasadach określonych w ustawie – Prawo oświatowe Dyrektor może zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej i obowiązku szkolnego ucznia lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczeń spełniając obowiązek szkolny w tej formie uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły.

 

 • 9

 

 1. Na wniosek rodziców ucznia Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje indywidualne nauczanie ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.
 1. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, w placówkach, o których mowa w ustawie – Prawo oświatowe, u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej.
 2. Zajęcia indywidualnego nauczania ucznia, który posiada odpowiednie orzeczenie wydane przed dniem 1 września 2017 r. mogą być organizowane w odrębnym pomieszczeniu w szkole, po spełnieniu warunków wskazanych w przepisach, do końca okresu na jaki zostało wydane orzeczenie, jednak
  nie dłużej niż do końca roku szkolnego 2017/2018.
 3. Tygodniowy wymiar zajęć indywidualnego nauczania określają odrębne przepisy.

 

 • 10

 

Szkoła szczególną opieką otacza uczniów zdolnych:

1) organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad;

2) nawiązuje współpracę z innymi szkołami w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego;

3) organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów szkoły;

4) stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy.

 

 • 11

 

 1. Na zasadach określonych w ustawie – Prawo oświatowe w Zespole mogą działać stowarzyszenia
  i organizacje z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.
 2. Zasady funkcjonowania w Zespole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

 

 • 12

 

 1. Zespół jest zakładem pracy dla zatrudnionych w niej pracowników.
 2. Porządek wewnętrzny Zespołu określa Regulamin Pracy.

 

 • 13

 

 1. Zespół umożliwia Radzie Rodziców prowadzenie ubezpieczania dzieci i uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia dziecka, ucznia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 3. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.
 4. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest zapewnienie posiadania ubezpieczenia od kosztów leczenia ucznia podczas wyjazdów zagranicznych organizowanych przez szkołę. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.

ROZDZIAŁ III

CELE I ZADANIA ZESPOŁU

 • 14

 

 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na ich podstawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach z oddziałami integracyjnymi, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Zespół podejmuje niezbędne działania, których celem jest tworzenie optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły
  i jej rozwoju organizacyjnego.

Działania te dotyczą:

 • efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;
 • organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;
 • tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów;
 • współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
 • zarządzania Zespołem.
 1. Zespół zapewnia warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci i uczniów, uwzględniając
  ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.
 2. Głównymi celami Zespołu jest:
 • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
 • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 • rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania
  i wnioskowania;
 • ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 • wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności,
  które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 • wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 • wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym
  oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 • zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
 1. Do zadań Zespołu należy:
 • zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
 • zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
 • kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 • realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego
  dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;
 • rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;
 • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • organizowanie obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;
 • dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów
  lub poszczególnego ucznia;
 • wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;
 • organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych
  oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 • wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
 • umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
  i religijnej;
 • zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 • sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;
 • skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;
 • wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych
  oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów literackich;
 • podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi;
 • zapewnienie opieki zdrowotnej przez umożliwienie działania na terenie Zespołu gabinetu pielęgniarki oraz gabinetu stomatologicznego;
 • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;
 • przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie
  im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;
 • kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
 • rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
 • zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;
 • zorganizowanie stołówki;
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;
 • kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;
 • kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
 • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
 • zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
 • stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;
 • prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;
 • ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;
 • egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.
 1. Szczegółowe cele i zadania poszczególnych szkół i przedszkola wchodzących w skład Zespołu określają ich statuty.
 2. Zespół realizuje cele i zadania w szczególności poprzez:
 • prowadzenie dziecka, ucznia do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia,
 • rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego
  do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,
 • rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, ucznia w procesie kształcenia,
 • rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,
 • umacnianie wiary dziecka, ucznia we własne siły i w możliwość osiągania trudnych,
  ale wartościowych celów,
 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka, ucznia,
 • wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,
 • kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami
  oraz zagrożeniami dla miasta i regionu,
 • kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,
 • zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
 • kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia,
 • kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i właściwą postawę ciała,
 • promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia
  i higieny pracy umysłowej,
 • poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.)
  i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy,
 • opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo,
 • poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności,
 • rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego stosunku,
 • rozwijanie umiejętności asertywnych,
 • tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
 • uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich,
 • ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego,
 • kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym
  i prywatnym,
 • integrację uczniów niepełnosprawnych.
 1. Realizacja celów i zadań Zespołu odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:
  • integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,
  • oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,
  • prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole,
  • prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej,
  • pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami, organizacjami
   i stowarzyszeniami wspierającymi Zespół.

 

 • 15

 

 1. Zespół dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły
  do momentu jej opuszczenia, poprzez:
 • zapewnienie uczniom przebywającym w szkole podczas opieki przez nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
 • organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach – zasady
  i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie dyrektora szkoły,
 • funkcjonowanie monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu,
 • omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,
 • w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym wieku
  dla oddziałów przedszkolnych, I–III oraz IV–VIII, liceum
 • zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami
  i po zajęciach lekcyjnych,
 • szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,
 • dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
 • systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące
  do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,
 • zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej,
 • utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego
  w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,
 • dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,
 • kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,

a także:

 • nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,
 • prowadzenie księgi wejść i wyjść na teren Zespołu,
 • nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora Zespołu o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie
  dla zdrowia lub życia uczniów.
 1. Zespół zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem.
 2. Zespół może zgłosić Policji autokary wycieczkowe celem dokonania kontroli technicznej przed wyjazdem na wycieczkę.
 3. Zespół zapewnia uczniom dostęp do Internetu podczas zajęć lekcyjnych oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

 

 • 16

 

 1. W zakresie działalności dydaktycznej Zespół w szczególności:
 • umożliwia zdobycie uczniom wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki
  na kolejnym etapie kształcenia;
 • działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizację kół zainteresowań, imprez
  sportowych, konkursów;
 • zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności w nauce.
 1. Zespół zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie realizacji podstaw programowych kształcenia ogólnego.
 2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Zespołu są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

 1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 2. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć włączony został do szkolnego zestawu programów nauczania;

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;

6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz uczniów liceum i oddziałów gimnazjalnych.

 1. Oprócz zajęć wskazanych w ust. 3 w Zespole prowadzone są:
  • zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy
   o systemie oświaty (nauka religii) oraz zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (wychowanie do życia w rodzinie), organizowane w trybie określonym w tych przepisach;
  • inne zajęcia edukacyjne.
 2. Możliwe jest dostosowanie form i metod kształcenia do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów mających trudności adaptacyjne i komunikacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 3. W ramach działalności wychowawczej i edukacyjnej przedszkole realizuje następujące zadania:
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się
  w tym, co jest dobre, a co złe,
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie
  w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów
  i porażek,
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach
  z dziećmi i dorosłymi,
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
  w zabawach i grach sportowych,
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej
  i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,
 • przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie
  ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej.

 

 • 17

 

W realizacji zadań związanych z opieką i kształceniem uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym uwzględniając ich potrzeby rozwojowe, zainteresowania oraz wyrównywanie szans i wspieranie możliwości rozwojowych Zespół zapewnia:

1) za zgodą organu prowadzącego  zatrudnianie dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje
w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz logopedów, psychologów, pedagogów;

2) przystosowanie budynku do potrzeb uczniów niepełnosprawnych (zniesienie barier architektonicznych);

3) zorganizowanie dojazdu do szkoły uczniom z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową;

4) dostosowanie form i metod nauczania do możliwości psychofizycznych ucznia;

5) organizowanie zajęć rewalidacyjnych;

6) stosowanie specjalistycznych pomocy dydaktycznych.

 

 • 18
  1. Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej wspieranie potencjału rozwojowego ucznia
   i stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły
   oraz w środowisku społecznym.
  2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w przedszkolu i szkole polega w szczególności na:
 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, ucznia;
 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole,
 • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom, uczniom.
 1. W przedszkolu i szkołach wchodzących w skład Zespołu działają zespoły planujące i koordynujące udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. O potrzebie objęcia dziecka lub ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców dziecka, ucznia (opiekunów prawnych) albo ucznia pełnoletniego.
 3. Potrzeba objęcia dziecka, ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole wynika w szczególności:
 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeń zachowania i emocji;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
 • sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
 • środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole udzielają dzieciom i uczniom: nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, szkole zadania
  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.
 2. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania

przedszkolnego;

4) porad i konsultacji.

 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem
  oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających
 • kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów
 • szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 • porad i konsultacji;
 • warsztatów.
 1. W przedszkolu i szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów
  i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi jest zadaniem zespołów powołanych przez Dyrektora Zespołu, składających się z: nauczycieli, wychowawców, nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej  współorganizujących kształcenie integracyjne,  pedagogów, psychologów, logopedów.
 3. Do zadań zespołów planujących i koordynujących udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy w szczególności:
 • rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów;
 • określenie form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i sposobu ich realizacji;
 • opracowanie i wdrażanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniami o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego;
 • określanie działań wspierających wobec rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
 • organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli;
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • dokonywanie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniają ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi.
 1. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) określa:
 • zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych, o których mowa ustawie o systemie oświaty, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem i uczniem;
 • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, uczniem, ukierunkowane na poprawę jego funkcjonowania i wzmacnianie uczestnictwa dziecka, ucznia
  w życiu przedszkola, szkoły, w tym w przypadku:
 1. a) dziecka, ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym,
 2. b) dziecka, ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym,
 3. c) dziecka, ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze

socjoterapeutycznym;

 • formy i okres udzielania dziecku, uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
 • działania wspierające rodziców dziecka, ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży oraz ze specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi i młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii;
 • zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie
  ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka, ucznia, a także:
 1. a) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, w przypadku ucznia klasy VII i VIII

szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i oddziałów gimnazjalnych,

 1. b) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach

pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 • zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka, ucznia w realizacji przez przedszkole, szkołę zadań wskazanych w przepisach;
 • w przypadku uczniów niepełnosprawnych, w zależności od potrzeb – rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności dziecka, ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie.
  1. Nauczyciele pracujący z dzieckiem, uczniem, dla którego został opracowany indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny (IPET) mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju ucznia,
   w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.

 

 • 19

 

 1. Przedszkole i oddziały przedszkolne realizują wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.
 2. Do zadań zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci należy w szczególności:
 • ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków
  i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
 • nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian
  w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

 

 • 20

 

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie upowszechnia wśród uczniów wiedzę
  o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.
 2. Zespół podejmuje działania zabezpieczające uczniów korzystających z Internetu przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, poprzez stosowanie oprogramowania zabezpieczającego.
 3. Zespół prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, ich rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli, wychowawców i pozostałych pracowników Zespołu w celu przeciwdziałania narkomanii. Działalność ta obejmuje działania uprzedzające mające na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań  ryzykownych związanych
  z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań, niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia oraz jego otoczenia społecznego.
 1. Działalność wychowawcza w Zespole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia
  oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 1. Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

1) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania postawy prozdrowotnej
i zdrowego stylu życia;

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;

3) wzmacnianie wśród uczniów więzi z Zespołem oraz społecznością lokalną;

4) kształtowanie przyjaznego klimatu w Zespole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych
oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców
lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;

5) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów;

6) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów;

7) rozwijanie i wspieranie działalności wolontariackiej oraz zaangażowania w działalność organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, a także osób prawnych prowadzących statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania;

8) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

 1. Działalność edukacyjna w Zespole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.
 2. Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:
  • poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach;
  • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów;
  • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie
   ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji;
  • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu;
  • prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej;
  • doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków i substancji, odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych  norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.
 3. Działalność informacyjna w Zespole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków i substancji odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i  wychowawców oraz innych pracowników Zespołu.
 4. Działalność informacyjna polega w szczególności na:
 • dostarczeniu aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom
  na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków i substancji odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych;
 • udostępnieniu informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców
  lub opiekunów w przypadku używania środków i substancji odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych;
 • przekazywaniu informacji uczniom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom
  i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy
  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • informowaniu uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią;
 1. Działalność profilaktyczna w Zespole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.
 2. Działalność profilaktyczna obejmuje:
 • w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów w  prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowaniu działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków i substancji odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji    psychoaktywnych
 • w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych;
 • w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków i substancji odurzających, psychotropowych,  środków zastępczych nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.
 1. Zakres działań wychowawczych i profilaktycznych szkół wchodzących w skład Zespołu określa Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny.
 2. Zespół wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

 

 • 21

 

 1. Zespół sprawuje opiekę nad dziećmi i uczniami, a wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:
 • ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
  oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;
 • działaniach na rzecz zorganizowania pomocy materialnej dzieciom i uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w formie doraźnej lub stałej pomocy finansowej udzielanej na zasadach określonych w odrębnych przepisach i określonych przez organ prowadzący:
  1. pomoc materialna w Zespole jest organizowana w formie: zwolnień z opłat za ubezpieczenie, stypendiów socjalnych, stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne, pomocy rzeczowej lub żywnościowej, innych – w zależności od potrzeb i możliwości;
  2. korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek ucznia, rodziców (opiekunów prawnych) lub nauczyciela;
  3. uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym (np. stypendium socjalne) i motywacyjnym (np. stypendium za wyniki w nauce),
 • zapewnieniu możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego i psychologa oraz innych
  nauczycieli pracujących w przedszkolu i szkole.
 1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Zespole sprawują:

1)  podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia;

2) podczas przerw – nauczyciele dyżurujący zgodnie z ustalonym regulaminem dyżurów nauczycieli;

3)  inni pracownicy Zespołu.

 1. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych
  przez szkołę sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w tym
  rodzice.
 2. Obowiązki opiekunów wycieczek szkolnych określa regulamin wycieczek i imprez krajoznawczo-
  turystycznych.
 • 22

 

 1. Zespół współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom m.in. Dzielnicowym Zespołem Interwencji Kryzysowej, Ośrodkiem Socjoterapii dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy  Społecznej,  Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnionej, Sądem Rejonowym – Wydział     Rodzinny i Nieletnich, Niebieską Linią.
 2. Celem współpracy, o której mowa w ust.1 jest:
 • uzyskanie wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole,
 • udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej
  z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
 1. Osobami wyznaczonymi do koordynowania współpracy w określonych obszarach są wicedyrektorzy.

 

 

 • 23

 

Zasady i formy współdziałania Zespołu z rodzicami i prawnymi opiekunami

 

 1. Zespół współpracuje z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.
 2. Obowiązki Zespołu w stosunku do rodziców:
 • zapoznanie z zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi;
 • informowanie na bieżąco o postępach dziecka, ucznia w nauce i zachowaniu, szukanie przyczyn trudności i stwarzanie możliwości pomocy;
 • zapoznanie rodziców z przepisami prawa oświatowego oraz wewnętrznymi dokumentami i regulaminami Zespołu:
 1. a) ustawą – Prawo oświatowe,
 2. b) ustawą o systemie oświaty,
 3. b) Statutem Zespołu, odpowiednio Statutem przedszkola lub Statutem szkoły wchodzącej w skład Zespołu,
 4. c) Programem wychowawczo-profilaktycznym,
 5. d) odpowiednio przedszkolnym lub szkolnym zestawem programów nauczania i przedszkolnym lub szkolnym zestawem podręczników;
 • organizowanie w ciągu roku szkolnego spotkań z rodzicami (zebrania i spotkania indywidualne),
  w tym zebrania na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,
  w celu powiadomienia rodziców o proponowanych rocznych i końcowych ocenach klasyfikacyjnych;
 • powiadomienie rodziców o terminie posiedzeń zespołu udzielającego pomocy psychologiczno-
  pedagogicznej w celu umożliwienia im wzięcia udziału w pracach zespołu w sprawach dotyczących
  ich dziecka;
 • informowanie rodziców o zakresie, formach, okresach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Obowiązki rodziców uczniów wobec Zespołu:
  • dopełnienie czynności związanych z zapisem ucznia na zajęcia szkolne;
  • zapewnienie regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia szkolne;
  • wspieranie procesu edukacyjnego i wychowawczego oraz zainteresowanie postępami ucznia w nauce i zachowaniu poprzez:
 2. uczestniczenie w zebraniach klasowych i innych formach kontaktu z wychowawcą,
  ze szczególnym uwzględnieniem zebrań na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, w celu zapoznania się z proponowanymi rocznymi
  ocenami klasyfikacyjnymi,
 3. stawienie się w szkole na prośbę wychowawcy klasowego, innego nauczyciela, pedagoga lub Dyrektora;
 • informowanie wychowawcy klasowego o sytuacji rodzinnej, zdrowotnej oraz o problemach ucznia
  mających istotny wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole;
 • pomoc w działaniach organizacyjnych szkoły (klasy) – wycieczki, zielone szkoły, spotkania klasowe itp.;
 • podejmowanie działań na rzecz szkoły;
 • właściwe kształtowanie relacji międzyludzkich.
 1. Obowiązki rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola wobec Zespołu:
 • współdziałanie z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju,
 • przestrzeganie Statutu Zespołu i Statutu przedszkola,
 • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory, przedmioty i pomoce,
 • uczestniczenie w życiu przedszkola,
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo,
 • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
 • dbanie o higienę i estetyczny wygląd dziecka,
 • systematyczne zapoznawanie się z treścią komunikatów, ogłoszeń na tablicy ogłoszeń,
 • interesowanie się sukcesami i porażkami dziecka,
 • podanie aktualnego adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego,
 • pisemne powiadomienie dyrektora o rezygnacji z miejsca w przedszkolu.
 1. Formy kontaktu Zespołu z rodzicami uczniów:
 • zebrania informacyjne;
 • indywidualne kontakty z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem lub Dyrektorem z inicjatywy obu stron;
 • pisemne wezwanie rodziców;
 • udział rodziców w posiedzeniach zespołu planującego i koordynującego udzielanie pomocy
  psychologiczno-pedagogicznej, w części dotyczącej ich dziecka;
 • spotkania okolicznościowe.
 1. Formy współpracy i kontaktu przedszkola z rodzicami dzieci:
 • zebrania ogólne – co najmniej raz w roku,
 • zebrania grupowe – co najmniej dwa razy w roku,
 • konsultacje i rozmowy indywidualne – według potrzeb,
 • zajęcia warsztatowe – dwa razy w roku,
 • spotkania okolicznościowe według kalendarza imprez,
 • dni otwarte, zajęcia otwarte,
 • wspólne wycieczki,
 • zbieranie informacji (ankiety, kwestionariusze, wywiady),
 • spotkania ze specjalistami zajmującymi się rozwojem dziecka w wieku przedszkolnym.

 

 • 24

 

 1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu umożliwiają uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego
  kierunku kształcenia poprzez:

1) przedstawienie oferty placówek edukacyjnych, targi edukacyjne;

2) udział w zajęciach w szkołach i na uczelniach;

3) preorientację zawodową;

4) zajęcia z pracownikami urzędu pracy, poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz przedstawicielami różnych zawodów.

 1. Koordynatorem działań z zakresu doradztwa zawodowego jest doradca zawodowy.
 2. Organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego regulują statuty szkół.

 

 • 25

 

 1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu mogą prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną.
 2. Innowacja pedagogiczna lub eksperyment może obejmować wybrane zajęcia  edukacyjne w całej
  szkole, oddziale lub grupie.
 3. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji lub eksperymentu w szkole podejmuje Rada
  Pedagogiczna.
 4. Szczegółowe warunki prowadzenia innowacji lub eksperymentu regulują odrębne przepisy.

 

 

 

 

 • 26

1.  Szkoła organizuje doraźną pomoc medyczną.

2. W Zespole prowadzą działalność gabinety: profilaktyczny i stomatologiczny.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY ZESPOŁU

 • 27

 

1.Organami Zespołu są:

1) Dyrektor Zespołu;

2) Rady Pedagogiczne poszczególnych szkół i przedszkola;

3) Samorządy Uczniowskie działające w poszczególnych szkołach;

4) Rady Rodziców działające w poszczególnych szkołach i przedszkolu.

 1. W Zespole może zostać powołana Rada Szkoły.

 

 • 28

Dyrektor Zespołu

 1. Zespołem kieruje Dyrektor Zespołu, który jest dyrektorem przedszkola i szkół w rozumieniu ustawy. Stanowisko Dyrektora powierza i z tego stanowiska odwołuje Prezydent Olsztyna.
 2. Dyrektor swoje zadania wykonuje przy pomocy wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje
  kierownicze w Zespole. Tryb powoływania nauczycieli i wychowawców oraz osób na stanowiska
  kierownicze określa regulamin organizacyjny. Podział kompetencji w zespole kierowniczym określa
  zarządzenie Dyrektora.
 3. Dyrektor Zespołu w szczególności:
 • kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny;
 • sprawuje opiekę nad dziećmi i uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich  prawidłowe wykorzystanie;
 • organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu;
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół;
 • współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • stwarza warunki do działania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu;
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 • współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
 • w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym, składa w porozumieniu z rodzicami ucznia udokumentowany wniosek do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w celu zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego;
 • w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia udokumentowany wniosek do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w celu zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów;
 • ustala przedszkolne i szkolne zestawy programów nauczania i podręczników po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
 • corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;
 • podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły;
 • na podstawie ramowego planu nauczania szkoły ustala szkolny plan nauczania;
 • wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami,
 • określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych
 • podejmuje decyzje o zwolnieniu ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym, w przypadkach określonych w przepisach;
 • może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego (nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym);
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 1. Dyrektor organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną:

1) powołuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy

psychologiczno-pedagogicznej,

2) na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników
  niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom
Zespołu;

3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród

i innych wyróżnień dla nauczycieli  oraz pozostałych pracowników Zespołu.

 1. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
  i Samorządem Uczniowskim.
 2. Dyrektor Zespołu odpowiedzialny jest w szczególności za:
 • efektywność w sferze dydaktycznej i wychowawczej szkół wchodzących w skład Zespołu;
 • realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej oraz zarządzeniami organów: prowadzącego  i nadzorującego Zespół;
 • tworzenie warunków do rozwijania wszechstronnego rozwoju uczniów i samodzielnej pracy;
 • zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym;
 • zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań
  dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
 • bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych przetwarzanych w zakresie prowadzenia działalności
  dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Zespołu.

 

 • 29

Rada Pedagogiczna

 1. W przedszkolu i szkołach wchodzących w skład Zespołu działają oddzielne Rady Pedagogiczne.
 2. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.
 4. Wspólne zebrania Rad Pedagogicznych przedszkola i szkół wchodzących w skład Zespołu są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po  zakończeniu rocznych zajęć  szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 5. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego Rady, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego Zespół, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za
  zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
 7. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą też brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez  przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 8. Dyrektor Zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
  ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności
  Zespołu.
 9. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Zespole. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany
  przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
 10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 11. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych niezgodnie
  z przepisami O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ
  prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny
  uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej  niezgodności z przepisami  prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest
  ostateczne.
 12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 13. Członkowie Rady Pedagogicznej oraz osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są
  zobowiązani do nieujawniania treści poruszanych na zebraniach rady pedagogicznej, które mogą
  naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych  pracowników
  Zespołu. Treści nie mogą być ujawniane poza szkołą.
 14. Szczegółowe zadania Rad Pedagogicznych poszczególnych szkół oraz przedszkola wchodzących w skład Zespołu regulują Regulaminy Rad Pedagogicznych oraz Statuty.
 15. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej szkoły należy:
 • zatwierdzanie planów pracy szkoły;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły;
 • przygotowuje projekt Statutu szkoły albo jego zmian.
 1. Rada Pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji opiniujących opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 • projekt planu finansowego szkoły;
 • wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;
 • wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • projekt innowacji do realizacji w szkole;
 • podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
 • wydaje opinie na okoliczność przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora;
 • pracę Dyrektora przy ustalaniu jego oceny;
 • kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze;
 • dopuszczenie do użytku programów nauczania, zestawów podręczników;
 • propozycje dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym;
 • zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki;
 • przyznanie uczniom stypendium za wyniki w nauce;
 • szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w oddziałach gimnazjalnych;
 • wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 • wydłużenie okresu nauki na każdym etapie kształcenia.
 1. Rada Pedagogiczna występuje z wnioskiem o nagrodę Prezydenta Olsztyna, Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej, medal KEN, odznaczenia dla Dyrektora szkoły. Wnioski składa do odpowiednich organów.
 2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej przedszkola należy w szczególności:
 • przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian,
 • opracowanie koncepcji rozwoju przedszkola, rocznych planów rozwoju,
 • zatwierdzenie planów pracy przedszkola,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i programów własnych przy współpracy z placówkami naukowo – badawczymi,
 • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.
 1. Rada Pedagogiczna przedszkola opiniuje w szczególności:
  • projekt planu finansowego przedszkola,
  • organizację pracy przedszkola,
  • wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi,
  • tygodniowy rozkład zajęć w grupach,
  • propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
   w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych,
  • wnioski dyrektora Zespołu o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli.

 

 

 • 30

Samorząd Uczniowski

 1. W Zespole w każdej ze szkół działa Samorząd Uczniowski.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły i Statutem Zespołu.
 5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich
  sprawach szkoły lub Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)  prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami;

2)  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)  prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;

6)  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem Zespołu może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 2. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

 

 • 31

Rada Rodziców

 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci oraz uczniów i działa w oparciu o Regulamin Rady
  Rodziców.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych wybrani po jednym przedstawicielu

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci oraz uczniów danego oddziału. W wyborach jednego ucznia, dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy oraz szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem    Zespołu i Statutem odpowiednio szkoły lub przedszkola.
 2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną szkoły programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu,
 • pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły, przedszkola;
 • współdziałanie na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, przedszkola na rzecz wspierania działalności statutowej szkoły, przedszkola.
 1. W celu wspierania działalności Zespołu Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych
  składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin Rady
  Rodziców.
 2. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, przedszkola, organu prowadzącego Zespół oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Zespołu.

 

ROZDZIAŁ V

 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW ZESPOŁU ORAZ SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI

 • 32

 

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów Zespołu jest Dyrektor Zespołu, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
 2. Wszystkie organy zobowiązane są do bieżącego, wzajemnego informowania się o podejmowanych
  i planowanych działaniach i decyzjach.
 3. Ustala się następujące formy przekazu informacji:

1)   wspólne posiedzenia organów Zespołu;

2)   informacje na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej;

3)   apele szkolne;

4)  możliwość uczestnictwa przedstawicieli poszczególnych organów w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
(za zgodą przewodniczącego Rady Pedagogicznej); zebraniach Rad Rodziców (za zgodą
przewodniczącego Rady Rodziców), zebraniach Samorządu Uczniowskiego (za zgodą
przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego);

5)  inne formy określone w Statutach szkół, przedszkola wchodzących w skład Zespołu.

 1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora Zespołu.
 1. Przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk,
 2. Dyrektor Zespołu podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
 3. O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych
  w ciągu 30 dni od złożenia informacji o sporze.
 4. W przypadku sporu między organami Zespołu, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest
  zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów
  Zespołu szkół z tym, że Dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole
  mediacyjnym.
 5. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne,
  a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 6. Od rozstrzygnięcia zespołu mediacyjnego każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 7 dni.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ZESPOŁU

 • 33
 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) zasoby ludzkie, tj. pracownicy Zespołu, uczniowie i inne osoby związane z działalnością Zespołu;

2) zasoby materialne, tj. składniki majątkowe Zespołu będące jego własnością;

3) zasoby finansowe stanowiące źródło pokrycia potrzeb Zespołu.

 1. Zasady ewidencji i gospodarowania składnikami majątkowymi określają oddzielne przepisy.

 

 • 34

 

1.Okresem przeznaczonym na realizację treści programowych zgodnie z podstawą programową i Ramowym
Planem Nauczania jednego oddziału jest rok szkolny.

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz
  ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.
 2. Termin śródrocznej klasyfikacji uczniów ustala się nie później niż do końca stycznia.
 3. Termin śródrocznej klasyfikacji uczniów klas maturalnych liceum ogólnokształcącego ustala się do końca
  grudnia, nie później jednak niż na tydzień przed terminem rozpoczęcia przerwy świątecznej.

 

 • 35
 1. Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze do 8 dni w szkole podstawowej i 10 dni w liceum ogólnokształcącym.
 2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, mogą być ustalone:

1) w dni, w których w szkole odbywa się egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny lub egzamin maturalny – zgodnie z komunikatem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach
o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;

3)  w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami   społeczności lokalnej.

 1. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców
  o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-
  wychowawczych, o których mowa w ust. 1.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 1, Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.
 3. W dniach, o których mowa w ust. 1, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.
 4. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo- opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w ust. 1.

 

 • 36

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział.
 2. W szkołach oddział jest złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych szkolnym planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programami zatwierdzonymi przez Dyrektora Zespołu.
 3. W przedszkolu oddziały składają się z dzieci w wieku 3-6 lat zgrupowanych według zbliżonego wieku. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego na podstawie programów wychowania przedszkolnego wybranych przez nauczycieli i dopuszczonych przez Dyrektora Zespołu.
 4. Liczba uczniów i dzieci w oddziale wynika z obowiązujących w tym względzie zapisów ustawowych.
 5. W szkole prowadzone są oddziały integracyjne. Warunki organizowania kształcenia, wychowania
  i opieki w oddziałach integracyjnych określają odrębne przepisy.
 6. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych.
 7. Doboru uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor Zespołu za zgodą ich rodziców, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych.

 

 • 37
 1. W szkołach wchodzących w skład Zespołu Dyrektor dokonuje podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa. Jest on dokonywany corocznie
  z uwzględnieniem wysokości środków finansowych, zasad wynikających z przepisów w sprawie
  ramowych planów nauczania.
 2. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącym, oddziałach gimnazjalnych, podział na grupy jest obowiązkowy:
  • na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej
   nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;
  • na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego;
  • na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;
  • na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone
   w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół – także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli
   w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
   ze względu na niepełnosprawność uczęszczający do oddziałów integracyjnych
   lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa
   niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub oddziale specjalnym określona w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy – Prawo oświatowe.
 3. Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową mający orzeczenie do kształcenia specjalnego
  ze wskazaniem rewalidacji ruchowej uczestniczą w czasie zajęć wychowania fizycznego
  w zajęciach rewalidacji ruchowej w wymiarze odpowiadającym ilości godzin wychowania fizycznego. Zajęcia rewalidacji ruchowej prowadzi nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w sali rewalidacyjnej.
 4. W oddziałach integracyjnych i oddziałach specjalnych liczących co najmniej 3 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, na zajęciach, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, podział na grupy jest obowiązkowy, z tym że grupa oddziałowa, międzyoddziałowa lub międzyklasowa nie może liczyć mniej niż 5 uczniów.
 5. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24, 26 lub 30 uczniów
  na zajęciach, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 6. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
 7. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych z budżetu organu prowadzącego nie może być niższa niż 15 uczniów.
 8. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w grupach 2-4 uczniów lub indywidualnie według wskazań w orzeczeniu za zgodą organu prowadzącego.

 

 • 38

 

 1. Podstawową formą pracy Zespołu są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach w klasach I-III szkoły podstawowej dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym
  niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej
  oraz częstotliwość i długość przerw śródlekcyjnych ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć, o którym mowa w ust. 2.
 4. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut, przy czym
  w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas zajęć rewalidacyjnych w okresie tygodniowym.
 5. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej:

1) w przedszkolu godzina zajęć:

 1. a) rozwijających uzdolnienia;
 2. b) specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut,
z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest
to uzasadnione jego potrzebami.

 • w szkole godzina zajęć:
 1. a) rozwijających uzdolnienia;
 2. b) rozwijających umiejętności uczenia się;
 3. c) dydaktyczno-wyrównawczych;
 4. d) specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 5. e) związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut,
z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest
to uzasadnione jego potrzebami.

 1. W czasie trwania zajęć dydaktycznych w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, oddziałów gimnazjalnych i liceum ogólnokształcącym organizuje się przerwy międzylekcyjne – pięciominutowe, dziesięciominutowe oraz tzw. duże przerwy – piętnastominutową i dwudziestominutową.
 2. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa
  60 minut.
 3. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć z języka obcego nowożytnego, religii, zajęć ruchowych i rewalidacyjnych powinien wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

 

 • 39
 1. Przebieg nauczania w danym roku szkolnym szkoła dokumentuje prowadząc w szczególności dziennik lekcyjny dla każdego oddziału.
 2. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym.
 3. Przedszkole i szkoła prowadzą dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio
  do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć w świetlicy, jeżeli jest
  to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.
 4. Sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej regulują odrębne przepisy.

 

 • 40

 

 1. W Zespole funkcjonuje świetlica szkolna i świetlica integracyjna.
 2. Świetlica szkolna prowadzi zajęcia w grupach, których liczebność nie może przekraczać 25 uczniów przebywających pod opieką jednego nauczyciela, a w świetlicy integracyjnej nie mniej niż 5 uczniów.
 3. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny.
 4. Świetlica realizuje następujące cele:
  • zapewnia zorganizowaną opiekę wychowawczo-opiekuńczą dzieciom i młodzieży szkolnej, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
 1. a) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;
 2. b) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole;

2) udziela uczniom słabszym pomocy w nauce;

3) zapewnia odpowiednie warunki do nauki własnej i odrabiania lekcji;

4) zagospodarowuje uczniom wolny czas.

 1. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określają regulaminy świetlic.

 

 • 41
 1. W Zespole działa biblioteka szkolna.
 2. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną zaspokajającą potrzeby czytelnicze
  uczniów i nauczycieli.
 3. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.
 4. Przy bibliotece organizuje się czytelnię do korzystania z książek i czasopism bez wypożyczania
  ich do domu.
 5. Zadaniem biblioteki jest w szczególności:
  • obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej,
  • gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;
  • prowadzenie działalności informacyjnej;
  • zaspokajanie w miarę możliwości zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
  • podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
  • tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
  • wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
  • wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania oraz przysposabianie uczniów do samokształcenia;
  • działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;
  • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
  • kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
  • organizacja wystaw okolicznościowych, spotkań z autorami książek itp.;
  • okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej;
  • współpraca z innymi bibliotekami w Olsztynie.
 6. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:

1) uczniami, poprzez:

 1. a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek,
 2. b) tworzenie aktywu bibliotecznego,
 3. c) informowanie o aktywności czytelniczej,
 4. d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,
 5. e) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:

 1. a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych i czasopism pedagogicznych,
 2. b) organizowanie wystaw tematycznych,
 3. c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki,
 4. d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,
 5. e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece,
 6. f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa,
 7. g) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych;

3) rodzicami, poprzez:

 1. a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,
 2. b) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,
 3. c) udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych dokumentów prawa szkolnego;

4) innymi bibliotekami, m.in. poprzez:

 1. a) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach, konferencjach, szkoleniach itp.
 2. Do zadań nauczyciela – bibliotekarza należy w szczególności:
  • w zakresie pracy pedagogicznej:
   1. udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych,
   2. prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory,
   3. zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji,
   4. udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb,
   5. współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,
   6. udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki.

2) w zakresie prac organizacyjno- technicznych:

 1. troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,
 2. gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzanie ich selekcji,
 3. wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 4. prowadzenie ewidencji zbiorów, w tym prowadzenie ewidencji bezpłatnych podręczników dla uczniów i wypożyczanie ich,
 5. klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów,
 6. organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,
 7. prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów,
 8. planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych,
 9. składanie do dyrektora Zespołu rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole,
 10. korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalenie własnego warsztatu pracy.
 1. Nauczyciele zatrudnieni w bibliotece zobowiązani są  prowadzić  politykę  gromadzenia  zbiorów,  kierując  się zapotrzebowaniem  nauczycieli  i  uczniów,  analizą  obowiązujących  w  Zespole programów  i  ofertą  rynkową oraz możliwościami finansowymi Zespołu.
 2. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów określa regulamin biblioteki.
 3. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Zespołu, który:
 • zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;
 • zatrudnia nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego;
 • przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność biblioteki;
 • zatwierdza przydziały czynności poszczególnych bibliotekarzy;
 • zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie nauczycieli pracujących w bibliotece;
 • nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.
 1. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki.

 

 • 42

 

 1. Zespół zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.
 2. Uczniowie korzystający z obiadu wnoszą opłaty w wysokości pokrywającej koszty surowca. Inne zasady odpłatności, uwzględniające częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat uczniów, którzy potrzebują wsparcia w zakresie żywienia, ustala Dyrektor Zespołu.
 3. Dzieci w przedszkolu korzystają z odpłatnego wyżywienia zgodnie z zawartą umową pomiędzy rodzicami dziecka a przedszkolem.

 

 • 43

Podstawę organizacji pracy w danym roku szkolnym stanowią:

1) w szkole:

 1. a) plan pracy szkoły;
 2. b) arkusz organizacji;
 3. c) tygodniowy rozkład zajęć;

2) w przedszkolu:

 1. a) arkusz organizacji przedszkola;
 2. b) ramowy rozkład dnia;
 3. c) szczegółowy rozkład dnia

 

 • 44

 

 1. Plan pracy szkoły określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 2. Plan pracy zatwierdza Rada Pedagogiczna.

 

 • 45
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez Dyrektora na podstawie szkolnych planów nauczania oraz planu finansowego Zespołu. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący Zespół do 29 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Zespołu, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę i przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.
 • 46

 

 1. Tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji   Zespołu określa organizację stałych, obowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych     z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na
  poszczególne zajęcia wyznaczone planem nauczania. Szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala
 3. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, a także ramowy rozkład dnia ustalony na wniosek rady pedagogicznej opracowany przez dyrektora Zespołu.
 4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb
  i zainteresowań dzieci.

 

ROZDZIAŁ VII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU

 • 47
 1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników: ekonomicznych, administracyjnych, technicznych i pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Zespołu określają odrębne przepisy.

 

 • 48

 

 1. W Zespole tworzy się stanowiska wicedyrektorów zgodnie z odrębnymi przepisami. Powierzenia tego stanowiska oraz odwołania z niego dokonuje Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii Rady
 2. Dyrektor Zespołu, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska
  wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 3. Liczbę stanowisk, o których mowa w ust. 1, na każdy rok szkolny zatwierdza organ prowadzący.
 4. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zespołu tworzy się stanowiska wicedyrektorów szkół.
 5. Do zadań wicedyrektorów zgodnie z delegowanymi uprawnieniami należy w szczególności:
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • nadzór nad samorządem uczniowskim (w odniesieniu do wicedyrektorów szkół);

3)    bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;

 • prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości;
 • prowadzenie księgi zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa;
 • przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych;
 • opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania;
 • opracowywanie planu zajęć na każdy rok szkolny, a w przypadku przedszkola rocznego planu przedszkola i innych niezbędnych dokumentów;
 • opracowywanie kalendarza imprez przedszkolnych, szkolnych i kalendarza szkolnego;
 • zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu

zawodowym;

 • monitorowanie realizacji przez nauczycieli podstawy programowej nauczanego przedmiotu;
 • kontrolowanie realizacji indywidualnego nauczania;
 • egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli, dzieci i uczniów postanowień statutu;
 • przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich obowiązków;
 • kontrolowanie prawidłowości wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom
  w zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;
 • rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami w ramach kompetencji ustalonych przez Dyrektora Zespołu;
 • współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną;
 • współpraca z poradnią pedagogiczno – psychologiczną, policją, służbami porządkowymi i innymi instytucjami w zakresie pomocy dzieciom i uczniom oraz zapewnienia ładu i porządku w szkole;
 • wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora Zespołu;
 • zastępowanie Dyrektora Zespołu podczas jego nieobecności;
 • organizowanie właściwego przepływu informacji w Zespole między uczniami, rodzicami
  i nauczycielami;
 • wnioskowanie do Dyrektora o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;
 • kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 • przygotowywanie materiałów na zebranie Rady Pedagogicznej.
 1. Szczegółowy przydział zadań, uprawnień i odpowiedzialności wicedyrektorów zamieszczono
  w regulaminie organizacyjnym Zespołu.

 

 • 49

 

 1. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Zespołu, zasady ich zatrudniania, wynagradzania
  oraz obowiązki określają odrębne przepisy.
 2. Dyrektor nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań nauczycieli i innych pracowników Zespołu
  będące wynikiem zawinionego przez nich nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawnych
  i  wynikających z nich uregulowań.

 

 • 50

 

Statuty przedszkola i szkół wchodzących w skład Zespołu określają szczegółowo:

1) zadania nauczycieli organizujących i prowadzących proces dydaktyczno–wychowawczy i opiekuńczy;

2) zadania wychowawcy oraz formy ich realizacji, dostosowane do wieku dzieci, uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły;

3) zakres i formy współpracy nauczycieli z rodzicami dzieci i uczniów;

4) formy zapewnienia pomocy merytorycznej i metodycznej nauczycielom – wychowawcom.

 

 • 51

 

Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.

 

 • 52

 

 1. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor.
 2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:
 • planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole;
 • koordynowania działań w szkole;
 • zwiększenia skuteczności działania;
 • ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami;
 • doskonalenia umiejętności indywidualnych;
 • zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje;
 • doskonalenia współpracy zespołowej;
 • wymiany doświadczeń między nauczycielami;
 • wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania
  i organizacji;
 • ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności
  w wykonywaniu zadań;
 • zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli;
 1. W szkole powołuje się zespoły stałe i doraźne.
 2. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć.
 3. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania okresowego zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu.
 4. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący.
 5. Przewodniczącego stałego zespołu powołuje dyrektor szkoły na wniosek członków zespołu. Przewodniczącego zespołu doraźnego (problemowego, zadaniowego) powołuje dyrektor na wniosek członków zespołu. Dyrektor ma prawo nie uwzględnić wniosku w przypadku, gdy istnieją uzasadnione przyczyny uniemożliwiające terminowe, bezstronne rozwiązanie problemu lub gdy nauczyciel występuje jako strona w sprawie.
 6. Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje dyrektor, a w przypadku kontynuacji pracy zespołu – przewodniczący w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Na zebraniu dokonuje się wyboru osób funkcyjnych i opracowuje się plan pracy.
 7. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy dyrektorowi w terminie do 15 września każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza dyrektor.
 8. Zebrania są protokółowane. W sytuacji poruszania danych wrażliwych, szczególnie przy analizowaniu opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych lub zaświadczeń lekarskich dotyczących ucznia odstępuje się od zapisu tych danych w protokole.
 9. Przewodniczący przedkłada na radzie pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego sprawozdanie z prac zespołu.
 10. W ostatnim tygodniu września odbywa się zebranie wszystkich przewodniczących zespołu. Na zebraniu dokonuje się koordynacji działań, uzgodnień, ustala się zakres współpracy i plan działań interdyscyplinarnych. Zebranie zwołuje i przewodniczy dyrektor.
 11. Nauczyciel zatrudniony w Szkole jest obowiązany należeć do przynajmniej jednego zespołu. Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga zgody nauczyciela.
 12. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu.
 13. Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa.
 14. Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy własnej.
 15. Rodzaje zespołów nauczycielskich oraz ich szczegółowe zadania określają statuty poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu.

 

 

 • 53

 

 1. Wychowawcy wszystkich oddziałów tworzą zespoły wychowawcze.
 2. Pracą zespołów wychowawczych kierują przewodniczący, powołani przez Dyrektora.
 3. Cele i zadania zespołów wychowawczych zawiera Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny.

 

 • 54

 

 1. Dyrektor powierza każdy oddział w szkole szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli na każdy rok szkolny.
 2. W miarę możliwości organizacyjnych Zespołu, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece przez cały etap kształcenia (kl. I-III, kl. IV-VIII) szkoły podstawowej, oddziały gimnazjalne i licealne.
 3. Decyzję w sprawie obsady wychowawcy podejmuje Dyrektor.
 4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy w sytuacjach wskazanych w Statutach
  poszczególnych szkół.
 5. Zadania nauczyciela wychowawcy określają statuty szkół wchodzących w skład Zespołu.
 6. Dyrektor Zespołu powierza poszczególne oddziały w przedszkolu opiece dwóch nauczycieli.
 7. W miarę możliwości nauczyciele opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola.
 8. Decyzje w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje Dyrektor Zespołu
  z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału

 

 • 55
  1. Do zadań pedagoga i psychologa w Zespole należy w szczególności:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, uczniów, w tym diagnozowanie, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka, ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka, ucznia w życiu przedszkola, szkoły;
 • udzielanie dzieciom, uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym dzieci, uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci, uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka, ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły,
  2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
   1. Do zadań pedagoga należy również:
 • systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności wynikającej z odrębnych przepisów,
 • organizacja opieki i pomocy materialnej dla uczniów;
 • kierowanie dzieci, uczniów z rodzin wymagających wsparcia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i innych instytucji;
 • w uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu, występowanie z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego, reprezentowanie szkoły przed tym sądem oraz współpraca z kuratorem.
 • 56

 

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 • 57

 

Do zadań logopedy w Zespole należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci, uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci, uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci, uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci, uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 • 58

 

Do zadań nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej współorganizującego kształcenie integracyjne należy:

 • wypełnianie zadań edukacyjnych związanych ze zdobywaniem wiedzy przez ucznia
  niepełnosprawnego na zajęciach lekcyjnych i rewalidacyjnych,
 • dokonywanie diagnozy „roboczej” w odniesieniu do oddziaływań edukacyjnych.
 • opracowanie wraz z nauczycielami pracującymi z poszczególnymi uczniami indywidualnych
  programów terapeutyczno- edukacyjnych,
 • dostosowanie wymagań, metod i form pracy do indywidualnych możliwości psychofizycznych
  ucznia,
 • stosowanie odpowiednich metod i form pracy, przygotowanie odpowiednich pomocy dydaktycznych,
 • tworzenie odpowiednich warunków i sprzyjającej atmosfery do osiągnięcia sukcesów przez ucznia ze
  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • wspieranie i wspomaganie integracji pomiędzy uczniami danej klasy, całej szkoły (szczególnie
  podczas przerw międzylekcyjnych, zajęć w świetlicy szkolnej, udziału w szkolnych uroczystościach),
 • budowanie integracji pomiędzy nauczycielem przedmiotu, współorganizującym  i rodzicami uczniów
  niepełnosprawnych,
 • wspieranie rodziców uczniów niepełnosprawnych,
 • zapewnienie atmosfery wzajemnej życzliwości, tolerancji,
 • współpraca z innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole,
 • systematyczne aktualizowanie wiedzy,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji szkolnej.
 • 59

 

Do zadań nauczyciela wychowawcy świetlicy należy:

 • dbanie o bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów przez cały czas pobytu w świetlicy,
 • organizowanie w oparciu o roczny plan pracy świetlicy, zajęć zgodnie z zainteresowaniami
  i potrzebami uczniów,
 • organizowanie imprez okolicznościowych wynikających z planu pracy świetlicy na dany rok szkolny
 • współpraca z wychowawcami klas i rodzicami,
 • współpraca z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką, psychologiem, nauczycielami współorganizującymi kształcenie integracyjne,
 • wspieranie wychowanka w jego wszechstronnym rozwoju.
 • 60

Do zadań doradcy zawodowego należy:

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla

danego poziomu kształcenia;

 • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
 • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 • 61

 

 1. Do zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia w zakresie rewalidacji należy:

1) zapoznanie się z dokumentacją zdrowotną ucznia;

2) nawiązanie kontaktu i ustalenie zasad współpracy z rodzicami ucznia;

3) opracowanie programu i planu rewalidacji  adekwatnego do występującego schorzenia i zaburzeń;

4) dostosowanie rodzaju ćwiczeń do możliwości i stanu zdrowia ucznia;

5) analiza dotychczasowych działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej  i ocena
postępów.

 1. W zakresie rewalidacji mogą być prowadzone następujące zajęcia:

1) korygujące wady postawy, rewalidacji ruchowej;

2) korygujące wady mowy;

3) orientacji przestrzennej i poruszania się;

4) nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji;

5) inne, wynikające z orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

 

 

 • 62

 

 1. Pracownicy niepedagogiczni.
 • Stanowiska kierownicze:
  1. główna księgowa;
  2. kierownik gospodarczy.
 • Stanowiska urzędnicze:
  1. stanowisko do spraw księgowych;
  2. stanowisko do spraw płac;
  3. stanowisko do spraw osobowych;
  4. stanowisko do spraw administracyjnych – obsługa sekretariatu;
  5. stanowisko do spraw uczniowskich i obsługi sekretariatu;
  6. stanowisko do spraw administrowania siecią, komputerami i oprogramowaniem;
  7. stanowisko do spraw administracyjno-prawnych;
 • Stanowiska pomocnicze i obsługi:
 1. intendent
 2. kucharz
 3. pomoc kuchenna
 4. woźna oddziałowa
 5. starszy woźny
 6. portier
 7. szatniarz
 8. konserwator
 9. i) elektryk
 10. j) sprzątaczka
 11. k) robotnik do pracy lekkiej
 12. l) dozorca

ł)   operator sprzętu audiowizualnego.

 1. Pracownicy ci realizują zadania na podstawie indywidualnych przydziałów czynności, uprawnień
  i odpowiedzialności ustalonych przez Dyrektora Zespołu.
 2. Stosunek pracy z pracownikami wymienionymi w ust. 1 nawiązuje i rozwiązuje Dyrektor na zasadach obowiązujących w Kodeksie pracy.
 3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

1)    przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

2)    wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

3)    udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

4)    dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

5)    zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

6)    zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

7)    stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

8)    sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

9)    złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy.

 

 

ROZDZIAŁ VIII
PRAKTYKI PEDAGOGICZNE I WOLONTARIAT

 • 63

Szkoły wchodzące w skład Zespołu mogą przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zespołu a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą, uwzględniającego zasady refundowania kosztów praktyk.

 

 • 64
  1. W Zespole prowadzony jest wolontariat w oparciu o zawartą umowę wolontariacką – porozumienie.
 1. Wolontariuszem może być osoba, która posiada kwalifikacje i spełnia wymagania niezbędne
  do wykonywania powierzonych czynności.
 2. Wykonywane przez wolontariusza czynności mają charakter dobrowolny, bezpłatny, charytatywny, pomocniczy i uzupełniający.
 3. Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu określają statuty szkół wchodzących w skład Zespołu.

 

ROZDZIAŁ IX

ZASADY OCENIANIA

 • 65
 1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu posiadają odrębne Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.
 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania szczegółowo określają kryteria oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz zasady przeprowadzania egzaminów.
 3. Wewnętrzszkolne Zasady Oceniania są zgodne z właściwymi przepisami wydanymi przez ministra właściwego do spraw oświaty.

 

ROZDZIAŁ X

UCZNIOWIE ZESPOŁU

 • 66

Do szkół wchodzących w skład Zespołu uczniowie są przyjmowani zgodnie z odrębnymi przepisami. Zasady rekrutacji uregulowane są w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu.

 • 67
  1. Do oddziałów integracyjnych w Szkole Podstawowej Nr 25 im. Hansa Christiana Andersena, IX Liceum Ogólnokształcącego, w tym oddziałów gimnazjalnych byłego Gimnazjum nr 9 przyjmuje się uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością: ruchową, wzrokową i słuchową zgodnie z uchwałą Rady Miasta dotyczącą obwodów szkół.
  2. W miarę posiadania wolnych miejsc do oddziałów integracyjnych w w/w szkołach mogą być przyjęci uczniowie z innymi niepełnosprawnościami spoza obwodu szkoły.
  3. Uczniowie z innymi niepełnosprawnościami niż wskazane w ust. 1 mogą być przyjęci do oddziałów integracyjnych w w/w szkołach za zgodą organu prowadzącego.

 

 • 68
 1. Statuty szkół wchodzących w skład Zespołu określają szczegółowo:
 • prawa i obowiązki ucznia;
 • rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary;
 • sposób informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.
  1. Statut liceum ogólnokształcącego określa przypadki, w których Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę
   upoważniającą Dyrektora do skreślenia ucznia z listy uczniów.

 

 • 69
  1. Każdy uczeń ma prawo do:
 • opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
 • efektywnie wykorzystanego czasu spędzanego w szkole;
 • indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
 • pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
 • zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
 • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania;
 • życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich uczniów społeczności szkolnej;
 • reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi    możliwościami i umiejętnościami;
 • realizacji programu wychowawczego opracowanego przez zespół wychowawców;
 • indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;
 • korzystania z poradnictwa specjalistycznego;
 • korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Zespołu;
 • wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową;
 • wsparcia ze strony pracowników Zespołu w rozwiązywaniu problemów osobistych ucznia;
 • swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;
 • wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych;
 • do zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego, nauki drugiego języka obcego nowożytnego, informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji Dyrektora Zespołu wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie, orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz podania rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.
 • być wybieranym i brać udział w wyborach do samorządu.
 1.  W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:

1) wychowawcy klasy,

2) dyrektora Zespołu.

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.
 3. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
 4. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

 

 

 • 70
 1. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego, informatyki, technologii informacyjnej lub nauki drugiego
  języka obcego nowożytnego ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:
 • lekcje wychowania fizycznego, informatyki, technologii informacyjnej, drugiego języka obcego, z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć, jako pierwsze lub ostatnie            w danym dniu;
 • rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Zespołu, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
 1. Uczeń zwolniony z lekcji wychowania fizycznego, informatyki, technologii informacyjnej,
  nauki drugiego języka obcego nowożytnego ma obowiązek przebywać w czytelni szkolnej lub świetlicy, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi
  zajęciami lekcyjnymi. Opiekę nad tymi uczniami sprawuje nauczyciel bibliotekarz lub
  nauczyciel świetlicy.
 2. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki,
  technologii informacyjnej, nauki drugiego języka obcego nowożytnego po otrzymaniu decyzji Dyrektora Zespołu.
 3. Zajęcia etyki lub religii odbywają się na podstawie oświadczeń rodziców o uczęszczaniu ucznia,
  które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
 4. Uczeń nie uczęszczający ani na lekcję religii ani na lekcję etyki przebywa w czytelni lub
  świetlicy, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy
  innymi zajęciami lekcyjnymi. Opiekę nad tymi uczniami sprawuje nauczyciel bibliotekarz lub
  nauczyciel świetlicy.
 5. Uczeń nie uczęszczający ani na lekcje religii, ani na lekcje etyki ma prawo do zwolnienia z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:
 • lekcje religii lub etyki, z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć, jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;
 • rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Zespołu, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
 • 71

W ostatnim tygodniu nauki przed zakończeniem edukacji w danym typie szkoły oddziałów gimnazjalnych i liceum ogólnokształcącego oraz zmieniający szkołę mają obowiązek uregulować zobowiązania wobec szkoły. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.

 • 72

Uczeń zagrożony uzależnieniem ma obowiązek na wniosek pedagoga uczestniczyć w zajęciach profilaktyczno- terapeutycznych.

 • 73

Każdy uczeń ma obowiązek:

 • zdobywania i systematycznego pogłębiania swojej wiedzy poprzez uczestniczenie w zajęciach;
 • przestrzegania postanowień zawartych w Statucie;
 • godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
 • systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
 • bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora szkoły, wicedyrektorów, nauczycieli
  oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy;
 • przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:
  1. okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
  2. szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
  3. przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
 • troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;
 • przychodzenia do szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu;
 • punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
 • usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w Statutach poszczególnych szkół i regulaminach frekwencji;
 • uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju, w odpowiednim stonowanym kolorze. Strój nie powinien zwracać szczególnej uwagi i wzbudzać kontrowersji. Zabrania się: noszenia zbyt krótkich spódnic, strojów odkrywających biodra, brzuch, ramiona oraz z dużymi dekoltami. Zabrania się noszenia dużej ilości biżuterii. Ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków – również w językach obcych oraz zawierać niebezpiecznych elementów. Uczeń zobowiązany jest nosić na terenie szkoły odpowiednie obuwie zamienne.
 • noszenia stroju galowego podczas uroczystości szkolnych i egzaminów tj. biała bluzka lub koszula, spodnie lub spódnica w kolorze granatowym lub czarnym;
 • uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na
  równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
 • dbać o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;
 • stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;
 • dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów:
  nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;
 • pomagać kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;
 • przestrzegać zasad higieny osobistej
 • dbać o estetykę ubioru i fryzury.

 

 • 74

Uczniom nie wolno w szczególności:

 • przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
 • wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
 • wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
 • wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć;
 • spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych z wyjątkiem indywidualnych przypadków uczniów mających wskazania lekarskie;
 • wprowadzać obce osoby do szkoły.

 

 • 75
  1. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Zespołu:
 • uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi na teren Zespołu telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne np. odtwarzacz MP3, tablety, smart fony, itp.
 • Zespół nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu lub jego uszkodzenie,
 • w czasie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych np. dyktafonów, odtwarzaczy MP3, a uczniów SP także w czasie przerw,
 • na lekcji można używać telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela w celach dydaktycznych.
  1. Poprzez „używanie” należy rozumieć (w wypadku telefonu komórkowego):
 • nawiązywanie połączenia telefonicznego
 • redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej;
 • rejestrowanie materiału audiowizualnego;
 • odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej;
 • transmisja danych;
 • wykonywania obliczeń.
  1. W przypadku innych urządzeń elektronicznych np. odtwarzaczy MP3 pojęcie „używanie” dotyczy wszystkich w/w punktów możliwych do  wykonania na danym urządzeniu.
  2. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (lub w razie przebywania w szkolnej świetlicy, bibliotece) uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny.
  3. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być używany wyłącznie do rozmów telefonicznych i wysyłania sms.
  4. Zabronione jest nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu lub innych urządzeń elektronicznych.
  5. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeń może skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły.
  6. W przypadku łamania przez ucznia regulaminu na lekcjach lub na terenie szkoły nauczyciel odnotowuje ten fakt w „Zeszycie uwag ucznia”.
  7. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli i innych pracowników szkoły podczas zajęć edukacyjnych, narad i posiedzeń rady pedagogicznej.
  8. W przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonów komórkowych przez nauczycieli i pracowników Zespołu Dyrektor udziela upomnienia.

 

 • 76

 

 1. Wszyscy uczniowie odpowiadają za dobra materialne szkoły.
 2. W przypadku umyślnego zniszczenia lub uszkodzenia mienia szkoły rodzice ucznia zobowiązani są do
  naprawienia szkody lub pokrycia kosztów naprawy zniszczonej rzeczy.
 3. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.

 

 

 • 77

 

Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają obowiązek troszczyć się o dobre imię Zespołu i kultywować jego tradycje.

 

 

 • 78

 

Warunki i tryb przechodzenia do Zespołu uczniów  z innych typów szkół publicznych  oraz powracających  i przybywających z zagranicy regulują odrębne przepisy.

 

 • 79

 

 1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
 • najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania;
 • szczególnie wyróżniające się zachowanie np.: działalność wolontariacka, charytatywna  ;
 • wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach

sportowych;

 • 100% frekwencję;
 • wzorową działalność na rzecz klasy lub szkoły.
 1. Rodzaje nagród:
 • pochwała wychowawcy klasy;
 • pochwała Dyrektora;
 • dyplom uznania;
 • list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;
 • nagroda rzeczowa;
  1. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie.
  2. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do Dyrektora Zespołu w terminie 7 dni od jej przyznania.
  3. Od nagrody przyznanej przez Dyrektora Zespołu przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem wraz z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora Zespołu w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.

 

 • 80

Karanie uczniów

 1. W przypadku, gdy wina ucznia nie budzi wątpliwości może on otrzymać karę za:
 • nieprzestrzeganie zapisów Statutu;
 • nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach;
 • posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających lub innych podobnie działających substancji;
 • zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej i psychicznej, kradzież mienia;
 • wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych uczniów.
 1. Rodzaje kar:
 • upomnienie wychowawcy klasy;
 1. a) nietypowanie ucznia do  udziału  w  konkursach  i  imprezach  organizowanych  przez
  szkołę  do   momentu zniesienia kary przez Dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy;
 2. b) nietypowanie ucznia do  reprezentowania  szkoły  do  momentu  zniesienia  kary  przez
  Dyrektora   na  wniosek wychowawcy;
 3. c) zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach organizowanych poza szkołą;

2)  nagana wychowawcy;

3)  upomnienie Dyrektora Zespołu;

4)  nagana Dyrektora Zespołu;

5)  przeniesienie do równoległej klasy za zgodą Rady Pedagogicznej;

6)  przeniesienie do innej szkoły;

7)  skreślenie ucznia z listy uczniów liceum ogólnokształcącego.

 

 • 81

 

Przy zastosowaniu kary bierze  się  pod  uwagę  w  szczególności  stopień  winy ucznia,  rodzaj  i  stopień  naruszonych obowiązków,  rodzaj  i  rozmiar  ujemnych  następstw  przewinienia,  dotychczasowy  stosunek  ucznia  do  obowiązków,  zachowanie  się  po  popełnieniu  przewinienia  oraz  cele  zapobiegawcze
i  wychowawcze,  które  kara  ma zrealizować.

 

 • 82

 

  Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.

 • 83

 

  Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.

 

 • 84

 

 1. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.
 2. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 80 ust.2 pkt 1, pkt 2:

1)  wysłuchania dokonuje wychowawca klasy;

2)  udzielenie upomnienia i naganę odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

 1. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 80 ust. 2 pkt 3–6:

1) wysłuchania dokonuje wicedyrektor;

2) wysłuchanie ucznia odbywa się w obecności wychowawcy lub pedagoga;

3) z wysłuchania  ucznia sporządza  się  notatkę,  którą  podpisują:  wicedyrektor,  uczeń  oraz wychowawca lub pedagog.

 1. W sprawach wyjątkowej wagi postępowanie prowadzi dyrektor Zespołu wraz wicedyrektorem szkoły.

 

 • 85

 

 1. O zastosowanej karze Dyrektor zawiadamia na piśmie ucznia jeśli jest pełnoletni, w pozostałych
  przypadkach rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
 2. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt ucznia.
 3. Zawiadomienie o  ukaraniu,  wraz z   opisem  popełnionego  przez  ucznia  przewinienia  i  daty  jego
  popełnienia,  winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i sposobie
  odwołania.

 

 • 86

 

 1. Ukaranemu, jeśli jest pełnoletni, a w pozostałych przypadkach rodzicom lub opiekunowi prawnemu
  ukaranego przysługuje prawo wniesienia odwołania.
 2. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 3. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

4 . Odwołanie wnosi się do Dyrektora Zespołu za pośrednictwem wychowawcy.

 1. Odwołanie rozpatruje Komisja powołana przez Dyrektora Zespołu w składzie: wicedyrektor, wychowawca,  pedagog  szkolny, w  terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.
 2. Decyzja komisji jest ostateczna.

 

 • 87

 

Karę  uważa  się  za  niebyłą,  a  odpis  zawiadomienia  o  ukaraniu  usuwa  się  z  akt  ucznia  po  roku  nienagannego zachowania.

 

 • 88

 

  Przepisów   § 85 – 87  nie stosuje się do procedury skreślenia z listy uczniów i karnego przeniesienia do
innej szkoły.

 

 • 89

 

 1. Rada Pedagogiczna liceum ogólnokształcącego może skierować wniosek do Dyrektora Zespołu
  o skreślenie pełnoletniego ucznia z listy uczniów. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje
  Dyrektor Zespołu.
 2. Rada Pedagogiczna szkoły podstawowej, a w odniesieniu do uczniów oddziałów gimnazjalnych – Rada Pedagogiczna liceum ogólnokształcącego może skierować  wniosek  do Dyrektora  Zespołu
  o  rozpoczęcie  procedury karnego  przeniesienia  do  innej  szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do
  innej szkoły podejmuje Kurator Oświaty.
 3. Wykroczenia stanowiące podstawę do  skreślenia  z  listy uczniów  (a  także  będące  podstawą
  złożenia wniosku  o  przeniesienie  do  innej  szkoły):

1)  świadome  działanie  stanowiące  zagrożenie  życia  lub  skutkujące  uszczerbkiem  zdrowia  dla
innych  uczniów lub  pracowników szkoły;

2) rozprowadzanie, używanie i nakłanianie do używania i rozprowadzania środków odurzających, w tym
alkoholu i narkotyków;

3)  świadome  fizyczne  i  psychiczne  znęcanie  się  nad  członkami  społeczności  szkolnej  lub naruszanie   godności, uczuć  religijnych lub narodowych;

4)  dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;

5)  kradzież;

6)  wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, korupcja;

7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;

8)   czyny nieobyczajne;

9)  stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu  bomby;

10)  notoryczne łamanie postanowień Statutu szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków
dyscyplinujących, w szczególności notoryczne i w sposób nieusprawiedliwiony opuszczanie zajęć
szkolnych, przebywanie na terenie szkoły podczas imprez szkolnych pod wpływem alkoholu i innych
środków odurzających;

11)  zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej;

12)  fałszowanie i niszczenie dokumentów szkolnych;

13)   popełnienie innych czynów karalnych wymienionych w Kodeksie Karnym.

 1. Wyniki w  nauce  nie  mogą  być  podstawą  do  skreślenia  ucznia  ze  szkoły  czy  też  wnioskowania
  o przeniesienie do innej szkoły.
 2. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić po wcześniejszym zastosowaniu następujących środków:

1)  powiadomienie rodziców o zaistniałym zdarzeniu;

2)  udzieleniu nagany Dyrektora Zespołu;

3)  karnym  przeniesieniu do innej klasy (opcjonalnie).

 1. Skreślenie ucznia z listy uczniów oddziału gimnazjalnego może nastąpić tylko w przypadku ukończenia przez ucznia 18. roku życia i wyrażenia braku zainteresowania dalszą nauką, przejawiającym się nieuczęszczaniem do szkoły. Powyższe dotyczy tylko tego ucznia, który nie zgłosił swego odejścia ze szkoły wraz z ukończeniem 18. roku życia.
 • 90

 

 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej,
 • przestrzegania ustalonych zasad panujących w grupie,
 • podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,
 • szanowania wspólnej własności,
 • wywiązywania się z przydzielonych zadań,
 • sprzątania po zabawie.
  1. Dyrektor Zespołu może skreślić wychowanka z listy dzieci przyjętych do przedszkola, na podstawie uchwały rady pedagogicznej – po uprzednim pisemnym powiadomieniu rodziców – w przypadku:
 • gdy zachowanie dziecka zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci znajdujących się
  z nim w grupie,
 • nie uiszczania przez rodzica opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu przez okres 2 miesięcy, po uprzednim zawiadomieniu rodzica na piśmie i bezskutecznym upływie dodatkowego wyznaczonego terminu zapłaty,
 • nieobecności dziecka trwającej dłużej niż dwa tygodnie i niezgłoszenie tego faktu do przedszkola,
 • nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 

 • 91

Szczegółowe prawa i obowiązki dzieci i uczniów, nagradzanie i karanie zawierają Statuty poszczególnych szkół i przedszkola.

 

ROZDZIAŁ XI

ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW

 • 92

 

 1. Organizacja przyjmowania skarg i wniosków:
 • wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez Dyrektora lub wicedyrektorów;
 • Dyrektor Zespołu przyjmuje interesantów w wyznaczonym dniu i godzinach;
 • skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu;
 • sekretariat Zespołu prowadzi rejestr skarg i wniosków;
 • rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:
  1. liczba porządkowa,
  2. data wpływu skargi/wniosku,
  3. data rejestrowania skargi/wniosku,
  4. adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,
  5. informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,
  6. termin załatwienia skargi/wniosku,
  7. imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,
  8. data załatwienia,
  9. krótka informacja o sposobie załatwiania sprawy.

6)   do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły.

 1. Kwalifikowanie skarg i wniosków:
 • kwalifikowanie spraw, jako skargi lub wniosku dokonuje Dyrektor;
 • każda sprawa zakwalifikowana przez Dyrektora, jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków;
 • jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, Dyrektor wzywa wnoszącego
  o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania;
 • skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować,
  a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły;
 • skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać właściwym organom zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji szkoły.
 1. Rozpatrywanie skarg i wniosków:
 • skargi/wnioski rozpatruje Dyrektor Zespołu lub osoba przez niego upoważniona zgodnie ze Statutem Szkoły i kodeksem postępowania administracyjnego;
 • z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następują dokumentację, która zawiera:
  1. oryginał skargi/wniosku,
  2. notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,
  3. materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,
  4. odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,
  5. inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.

3) odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:

 1. oznaczenie organu, od którego pochodzi,
 2. informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do zarzutów/wniosków zawartych
  w skardze/wniosku,
 3. imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.
 • pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie szkoły zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

 

 

ROZDZIAŁ XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 93
 1. Zespół używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Pieczęcie przedszkola i szkół wchodzących w skład Zespołu mają u góry nazwę Zespołu, a u dołu nazwę odpowiednio przedszkola lub szkoły.
 3. Przedszkole oraz szkoły wchodzące w skład Zespołu stosują na świadectwach szkolnych i innych dokumentach własne pieczęcie urzędowe.

 

 • 94

 

 1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu posiadają ceremoniał szkolny.
 2. Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi nosi imię Hansa Christiana Andersena i posiada własny sztandar.
 3. Warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego określają statuty szkół.

 

 • 95
 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych określają odrębne przepisy.

 

 • 96

 

Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

 • 97

 

 1. Dyrektor Zespołu zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.
 2. Statut jest dostępny w sekretariacie głównym Dyrektora Zespołu, sekretariatach szkół, bibliotece szkolnej oraz publikowany jest na stronie internetowej Zespołu.
 • 98

 

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia

 

 

 • 99

 

Z dniem wejścia w życie Statutu traci moc dotychczas obowiązujący Statut.

 

 

Skip to content